Vad är en Jordfelsbrytare? Allt du Bör Veta!

switchgear 2069758 1280

En jordfelsbrytare är utformad för att stänga av strömförsörjningen i händelse av ett fel. Den är mer avancerad än en vanlig strömbrytare och fungerar genom att övervaka flödet av elektrisk ström mellan strömförande och nollledare. Fel inklusive skador på kablar eller kortslutning kommer att resultera i ojämlikhet i energiflödet och kommer att utlösa strömbrytaren omedelbart.

Det är en extra skyddsanordning som krävs enligt lag på många arbetsplatser och ersätter inte andra säkerhetsfunktioner som säkringar.

Jordfelsbrytare är utformade för att skydda anställda från elektriska stötar. En ytterligare variant för skydd av utrustning är känd som en utrustningsskyddsanordning (EPD) och är inställd på högre toleranser än en jordfelsbrytare.

Norsk lagstiftning har krävt användning av jordfelsbrytare på alla strömkällor sedan 2006. I Sverige säger lagen följande:

4 kapitlet 4 § ELSÄK-FS 2008:1 ställer krav på att uttag skyddas av jordfelsbrytare inomhus i bostäder, daghem, förskolor, grundskolor och fritidshem. Utöver detta så finns en allmän fordring i SS 436 40 00 utgåva 3, på att uttag upp till 32 ampere som används av lekmän ska skyddas av jordfelsbrytare.”

Elsäkerhetsverket säger följande:

Från och med den 1 januari 2000 finns det krav på jordfelsbrytare för hela anläggningen (gruppledningar) i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidshem. Från den 1 juli 2004 förändras kravet att omfatta enbart uttag upp till 16 A märkström men då även vid utvidgning med nya uttag i befintliga anläggningar utförda mellan 1 januari 2000 till och med 30 juni 2004. Vid utvidgning med nya uttag i bostäder med anläggningar utförda före 1 januari 2000 gäller inte kravet på jordfelsbrytare inom ett befintligt torrt rum.”

Jordfelsbrytare är utrustade med en testknapp och bör testas regelbundet. Förutsatt att jordfelsbrytare testas regelbundet är de mycket effektiva för att skydda mot elektriska faror.

Jordfelsbrytare erbjuder en nivå av personligt skydd som vanliga säkringar och brytare inte kan ge. Jordfelsbrytare eller säkerhetsbrytare förhindrar att människor får elektriska stötar i hem och företag. Enheten övervakar flödet av el när det kommer in i en fastighet från huvudfördelningspanelen. En våg av elektricitet, eller en obalans i elektrisk kraft, kan orsaka skada eller dödsfall.

Om en obalans i el upptäcks stänger strömbrytaren automatiskt av strömmen. Installationen av minst två jordfelsbrytare i en byggnad gör att de elektriska kretsarna kan delas jämnt. Det ökar säkerheten dubbelt genom att förhindra elstöt och låta vissa lampor och ström förbli tända i byggnaden.

Jordfelsbrytare är utformade för att skydda mot risker för elstöt och brand som orsakas av jordfel. Till exempel, om du skär igenom kabeln när du klipper gräsmattan och av misstag vidrörde de exponerade strömförande ledningarna eller om en defekt apparat överhettas vilket gör att elektrisk ström flyter till jorden. Jordfelsbrytare är mycket känsliga och kommer att aktiveras inom 10 till 30 millisekunder och stoppar flödet av el.

Typer av jordfelsbrytare

Det finns olika typer av jordfelsbrytare som kan användas för att se till att du alltid är så säker som möjligt.

Fasta jordfelsbrytare

Dessa är installerade i konsumentenheten (säkringsbox) och kan ge skydd åt enskilda eller grupper av kretsar. En fast jordfelsbrytare ger den högsta skyddsnivån eftersom den skyddar alla ledningar och uttag på en krets, och alla anslutna apparater.

Uttagsjordfelsbrytare

Dessa är speciella uttag med en jordfelsbrytare inbyggd i dem som kan användas istället för ett vanligt uttag. Denna typ av jordfelsbrytare ger skydd endast för den person som kommer i kontakt med utrustning, inklusive dess ledning, ansluten till det speciella uttaget.

Portabla jordfelsbrytare

Dessa ansluts till vilket standarduttag som helst. En apparat kan sedan anslutas till jordfelsbrytaren. De är användbara när varken fasta jordfelsbrytare eller jordfelsbrytare finns tillgängliga, men som med jordfelsbrytare med uttag ger de skydd endast till den person som är i kontakt med utrustningen, inklusive dess ledning, ansluten till den bärbara jordfelsbrytaren.

Portabla jordfelsbrytare ansluts till ett fast uttag och är lämpliga för övervakning av apparater i högriskområden som verkstäder, utomhusområden eller fuktiga platser. De bör användas där jordfelsbrytarskydd inte redan tillhandahålls eller är okänt.

Är jordfelsbrytare pålitliga?

Vi har funnit att fasta jordfelsbrytare är ungefär 97 % tillförlitliga. Detta förbättras om de testas regelbundet. Om du har ett fast jordfelsbrytarskydd minskar det risken för elektriska stötar för dig och din familj. Det kan också skydda ditt hem mot risken för brand orsakad av felaktiga ledningar eller apparater.

Kom ihåg – Även om jordfelsbrytare minskar risken för dödsfall eller skada från elektriska stötar minskar det inte behovet av att vara försiktig. Låt dina ledningar kontrolleras minst en gång vart tionde år för att garantera säkerheten för dig, din familj och ditt hem. Om du hittar ett fel på din ledning eller en apparat, sluta omedelbart att använda den och kontakta en registrerad elektriker.

Glöm inte att testa – Du bör testa alla fasta jordfelsbrytare och jordfelsbrytare ungefär var tredje månad. Tillverkare rekommenderar att bärbara jordfelsbrytare testas varje gång du använder dem.

Hur ofta bör test av jordfelsbrytare göras?

Testning av jordfelsbrytare måste genomföras var tredje månad och bör dokumenteras. Det finns en testknapp på enheten som måste tryckas in för att avgöra om omkopplaren fungerar korrekt. Det fungerar korrekt om strömmen stängs av. Om strömmen inte går av måste en elektriker tillkallas för att testa om strömbrytaren, reparera den eller byta ut den.

Det rekommenderas starkt att alla husägare, även de som inte säljer fastigheten, har enheterna installerade för säkerhets skull. Kostnaden för att installera jordfelsbrytare är nominell, särskilt jämfört med familjemedlemmarnas säkerhet.

Varför testa jordfelsbrytare?

Vissa elektriska apparater och gamla ledningar kan ha en normal liten mängd jordläckage som kan lösa ut en jordfelsbrytare.

Jordläckaget ökar med varje ytterligare elektrisk apparat som ansluts, och om jordfelsbrytare fortsätter att lösas ut kan det vara en överbelastad krets. Eventuella fel rekommenderar vi att du låter en elektriker kontrollera dina ledningar och apparater för att fastställa felet om en jordfelsbrytare fortsätter att lösa ut.

De flesta elektriska dödsfall kunde ha förhindrats genom att använda en korrekt installerad jordfelsbrytare och regelbundna tester för att säkerställa att de fungerar korrekt. Jordfelsbrytare skyddar också mot brand orsakad av fel i apparat, verktyg och ledningar. Om dessa fel inte upptäcks kan de orsaka brand eller personskada. Jordfelsbrytare ger ett sätt att tidigt upptäcka fel.

Termiska skannrar kan utföra alla dina jordfelsbrytar-testkrav och utfärdar en omfattande rapport. Om den underhålls på rätt sätt kan en jordfelsbrytare inte bara hjälpa till att förhindra brand på grund av apparat- eller ledningsfel, den räddar liv. Termiska skannrar hjälper kunder att säkerställa att deras jordfelsbrytare är kompatibla och testade i linje med standarderna.

Det enkla faktum är att en jordfelsbrytare förhindrar många dödsfall runt om i världen från elektriska stötar. Den kan klassas som en livräddare i vederbörlig respekt på grund av de säkerhetsfunktioner den ger. Dessutom förhindrar jordfelsbrytare många icke-dödliga skador även i hushålls- och kommersiella sektorn där el är inblandat. Jordfelsbrytare installeras vanligtvis av kvalificerade elektriker som vanligtvis kopplar ihop den med en konsumentenhet för att hysa enheten och ansluta den till det elektriska nätverket.

Utseendet på en vanlig jordfelsbrytare är en liten strömbrytare som du kan styra och är placerad inuti en konsumentenhet eller säkringskort. Det är ganska lätt att lokalisera en konsumentenhet i ett hushåll. Det ser vanligtvis ut som en vit låda och kan vanligtvis placeras var som helst från under trappan, garaget, en källare eller kanske till och med ett köksskåp.

I ett fall där en glödlampa går sönder i ett hushåll, måste jordfelsbrytaren ibland återställas för att belysningskretsen ska fungera igen. Den ström av elektricitet som gör att glödlampan går sönder kommer i slutändan att lösa ut jordfelsbrytaren. För att göra det möjligt för belysningskretsen att fungera igen, vrid bara på strömbrytaren på jordfelsbrytaren för att återställa kretsen. När den har återställts ska belysningskretsen tändas igen och återgå till det normala.

Sammantaget är det viktigt att ha en jordfelsbrytare i drift placerad i ett hushåll. Om det inte finns någon installerad kan det finnas risk att inte ha fullt kretsskydd för de elektriska kretsarna.

Lämna ett svar

Relaterade Artiklar